Przejdź do treści

Dlaczego warto wziąć udział?

Poznaj 3 powody, dla których warto wziąć udział w projekcie Szkoła Młodego Naukowca Samorządowca.

Poznaj doktorantki i doktorantów z innych ośrodków akademickich w Polsce.

Projekt sprzyja integracji naukowców, stanowiąc forum do prezentacji aktualnych badań, dyskusji naukowych oraz wymiany osiągnięć naukowych pomiędzy uczestnikami SMNS.

Poprzez aktywne uczestnictwo w szkoleniach poszerzysz wiedzę w zakresie rzeczywistości prawnej i udoskonalisz swe umiejętności.

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości prawnej doktorantów w zakresie przepisów dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego oraz wyposażenie w niezbędne umiejętności miękkie i kompetencje twarde.

Na program szkoleniowy składa się 10 szkoleń (każde z szkoleń trwa 90 min.), które podzielone zostały na dwa bloki tematyczne:

  1. a) zagadnienia prawne (regulacje ustawowe dotyczące kształcenia doktorantów oraz ich zastosowanie w przepisach jednostek dydaktycznych, prawa i obowiązki doktorantów, indywidulany plan badawczy i ocena śródokresowa, prawo autorskie a rozprawa doktorska),
  2. b) umiejętności miękkie i kompetencje twarde (granty naukowe – wyszukiwanie, sporządzanie i rozliczanie wniosków, mobilność międzynarodowa, wystąpienia publiczne, zarządzanie czasem – organizacja pracy własnej i zespołowej, obsługa aplikacji mobilnych i narzędzi IT wspomagających pracę dydaktyczno-naukową).

Doktoranci poprzez aktywne uczestnictwo w szkoleniach ukazujących w przystępny sposób przydatność wiedzy naukowej nie tylko poszerzą wiedzę w zakresie rzeczywistości prawnej i udoskonalaną swe umiejętności, ale przede wszystkim będą mogli przekazać tą wiedzę szerzej społeczności akademickiej w ramach spotkań informacyjnych, które przeprowadzone zostaną w całej Polsce (zob. zakładka „WYNAGRODZENIE”).

Za przeprowadzenie spotkania informacyjnego w swoim lub innym ośrodku akademickim otrzymasz wynagrodzenie.

Uczestnik przystępując do projektu SMNS wyraża gotowość do przeprowadzenia minimum jednego spotkania informacyjnego dla doktorantów i osób zainteresowanych aplikacją do szkoły doktorskiej.

Spotkanie informacyjne powinno trwać 90 minut i dotyczyć zagadnień prezentowanych podczas szkoleń stacjonarnych, które odbędą się w dniach 8 – 11 września 2022 r.

Spotkanie informacyjne zostanie przeprowadzone, w uzgodnionym z uczestnikiem SMNS terminie, w okresie przewidzianym w harmonogramie zadania publicznego, tj. do dnia 30 listopada 2022 roku.

Za przeprowadzenie spotkania informacyjnego uczestnikowi SMNS przysługuje wynagrodzenie w wysokości 500,00 zł brutto. Szczegółowe zasady uzyskania wynagrodzenia za przeprowadzone spotkania informacyjne zostaną określone na podstawie odrębnej umowy pomiędzy uczestnikiem SMNS a Krajową Reprezentacją Doktorantów.

Nad przebiegiem szkoleń pieczę sprawuje Kierownik projektu.